Foresta

Dažniausiai užduodami klausimai

Paveldėjimas Lietuvoje

 • Lietuvoje paveldėjimo dokumentus tvarko notarai. Mirus artimiam giminačiui įpėdiniai per 3 mėnesius nuo mirties dienos turi kreiptis į notaro biurą pagal paskutinę mirusiojo gyvenamąją vietą. Pažymėtina, jog per šį terminą nei vienam iš įpėdinių oficialiai nesikreipus dėl palikimo priėmimo, palikimas gali pereiti valstybei arba savivaldybei.

  Susisiekite

 • Nesant testamento palikimas yra paveldimas pagal įstatymą. Įpėdinių eiles numato LR Civilinio kodekso 5.11 straipsnis.

  1. Paveldint pagal įstatymą įpėdiniai lygiomis dalimis yra:

  1) pirmos eilės – palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties;
  2) antros eilės – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai;
  3) trečios eilės – palikėjo seneliai tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, palikėjo provaikaičiai;
  4) ketvirtos eilės – palikėjo broliai ir seserys, proseneliai ir prosenelės tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės;
  5) penktos eilės – palikėjo brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), taip pat palikėjo tėvo ir motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos);
  6) šeštos eilės – palikėjo tėvo ir motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės).

  2. Antros eilės įpėdiniai paveldi pagal įstatymą tiktai nesant pirmos eilės įpėdinių arba jiems nepriėmus ar atsisakius palikimo, taip pat tuo atveju, kai iš visų pirmos eilės įpėdinių atimta paveldėjimo teisė. Trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos eilės įpėdiniai paveldi, jeigu nėra pirmesnės eilės įpėdinių, jeigu šie įpėdiniai atsisakė palikimo arba iš jų atimta paveldėjimo teisė.

  3. Įvaikiai ir jų palikuonys, paveldintys po įtėvio ar jo giminaičių mirties, prilyginami įtėvio vaikams ir jų palikuonims. Jie nepaveldi pagal įstatymą po savo tėvų ir kitų aukštutinės linijos giminaičių pagal kilmę, taip pat po savo brolių ir seserų pagal kilmę mirties.

  4. Įtėviai ir jų giminaičiai, paveldintys po įvaikio ar jo palikuonių mirties, prilyginami tėvams ir kitiems giminaičiams pagal kilmę. Įvaikio tėvai ir kiti jo aukštutinės linijos giminaičiai pagal kilmę nepaveldi pagal įstatymą po įvaikio ar jo palikuonių mirties.

  5. Pagal įstatymą paveldi palikėjo vaikai, gimę susituokusiems tėvams arba tėvams, kurių santuoka pripažinta negaliojančia, taip pat nesantuokiniai vaikai, kurių tėvystė nustatyta pagal įstatymus.

  LR Civlilinio kodekso 5.12 straipsnis numato paveldėjimą atstovavimo teise

  Palikėjo vaikaičiai ir provaikaičiai paveldi pagal įstatymą kartu su paveldinčiais atitinkamai pirmos arba antros eilės įpėdiniais, jeigu palikimo atsiradimo metu nebėra gyvo to iš jų tėvų, kuris būtų buvęs įpėdinis. Jie lygiomis dalimis paveldi tą dalį, kuri būtų priklausiusi mirusiam jų tėvui ar motinai paveldint pagal įstatymą.

  LR Civilinio kodekso 5.13 straipsnis numato sutuoktinių paveldėjimo teisę

  Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys, sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais. Jeigu sutuoktinis paveldi su antros eilės įpėdiniais, jam priklauso pusė palikimo. Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą.

  Susisiekite

 • Įstatymas numato, kad įpėdiniai turi kreiptis dėl palikimo priėmimo per 3 mėnėsius nuo mirties dienos, tačiau deja dažnai nutinka taip, kad asmenys, turintys teisę paveldėti tiek pagal įstatymą, tiek pagal testamentą, pavėluoja ir per tris mėnesius nesikreipia dėl palikimo priėmimo į notarą.

  Tokiu atveju įpėdiniams tenka kreiptis į teismą.

  Priklausomai nuo konkrečios situacijos ir aplinkybių iš esmės yra šioje situacijoje asmenims, turintiems teisę paveldėti ir norintiems priimti palikimą, bet pavėlavusiems kreiptis į notarą, lieka dvi pagrindinės galimybės: kreiptis į teismą dėl termino palikimui priimti pratęsimo arba kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, kad palikimas priimtas faktiškai jį pradėjus valdyti.

  Išanalizavę jūsų situaciją, mūsų teisininkai patars kurį iš aukščiau nurodytų variantų jums geriau pasirinkti, Jums pageidaujant paruoš dokumentus teismui ir atstovaus jus bylos nagrinėjimo metu.

  Susisiekite

Paveldėjimas užsienyje

 • Mirus giminaičiui užsienyje, gali atsirasti teisė paveldėti jo palikimą. Įgyvendinant šią teisę jums prireiks teisinės pagalbos, atstovaujant ir ginant jūsų turtines teises ir interesus.

  Susisiekite

 • Kvalifikuota teisinė pagalba reikalinga dėl šių priežasčių:

  Jeigu įpėdinio užsienio valstybės Paveldėjimo teisme neatstovauja turintis reikiamą licenziją advokatas, tai dažnas teisėjas ar palikimo administratorių atstovaujantis advokatas (toliau – palikimo advokatas) yra nelinkęs išmokėti užsienio paveldėtojams priklausančių dalių. Tai gali būti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, palikimo advokatas nežino įforminimo procedūros, paveldint užsieniečiui. Jis negali betarpiškai įsitikinti, kad pretenduojantis paveldėti asmuo yra tas pats asmuo, kuris turi teisę paveldėti paliktą turtą, ir gali nežinoti, kaip tai tinkamai patikrinti; arba Paveldėjimo teismas ar advokatas yra nelinkęs dalinti palikimo ir pervedinėti pinigų dėl tam tikrų rizikos faktorių, nes neįsitikinęs pateiktų dokumentų tikrumu ir patikimumu.

  Paminėtos priežastys gali sąlygoti tai, jog palikimo advokatas paprasčiausiai priims sprendimą deponuoti pinigus Paveldėjimo teismo depozitinėje sąskaitoje, ir tolimesnis šių pinigų išreikalavimas liks visiškai asmeniniu įpėdinio rūpesčiu. Toks veiksmas gali paskatinti įpėdinio giminaičių ar pašalinių asmenų piktnaudžiavimą. Šie asmenys gali “maloniai” pasisiūlyti deponuotas lėšas išrūpinti.

  Susisiekite

 • Pasitaiko atvejų, kai įpėdinis yra klaidingai įtikėjęs, jog palikimo advokatas atstovauja jo interesus. Iš tikrųjų, jis įpėdinio neatstovauja. Užsienio valstybių civilinio proceso prasme jis atstovauja patį palikimą, palikimo administratorių arba testamento vykdytoją. Įpėdinis tiki, kad palikimo administratorius atsižvelgs į jo interesus. Asmuo, susidaręs tokią klaidingą nuomonę kitąkart gali prarasti visą palikimą arba jo dalį, arba, geriausiu atveju, jam reikės ilgai laukti kol gaus savo dalį.

  Susisiekite

 • Taip pat daugelis įpėdinių neturi banke sąskaitų ar atitinkamų finansinių žinių, reikalingų vykdant palikimo išmokėjimą. Neretai įpėdinis priima “geradarių” pasiūlymus viską sutvarkyti ir yra apgaunamas savo pažįstamo ar giminaičio. Štai keletas pavyzdžių iš praktikos, kai įpėdiniai yra apgaunami ar kitaip pažeidžiami jų interesai:

  • Draugas ar giminaitis, keliaujantis į užsienį, kur yra atsiradęs palikimas, pasisiūlo gauti įpėdiniui priklausančią dalį. Įpėdinis sutinka ir įgalioja tą asmenį tai padaryti, bet “geradarys” niekada nebegrįžta arba slapstosi, pasiėmęs įpėdiniui priklausančius pinigus.
  • Palikimo administratorius nedelsiant susisiekia su įpėdiniais bei pasisiūlo asmeniškai perduoti įpėdiniams priklausančias dalis. Įpėdinis sutinka, tačiau palikimo administratorius atiduoda tik dalį priklausančio palikimo, o dokumentus įformina taip, kad atrodytų, jog įpėdinis gavo visą jam priklausančią dalį, nors iš tikrųjų su juo nebuvo pilnai atsiskaityta.
  • Palikimo administratorius nustato per daug dideles kainas už savo paslaugas, taip pat už kitų specialistų paslaugas, kurie dalyvavo palikimo tvarkymo procese. Tokiu būdu įpėdinio palikimo dalis dirbtinai sumažinama.
  • Palikimo administratorius persiunčia įpėdiniui paštu jo palikimo daliai išrašytą banko čekį, o šis pavagiamas ar dingsta pašte, ir svetimas asmuo juo pasinaudoja – gauna pagal čekį pinigus. Įpėdinis tokiu atveju pakartotinai čekio/pinigų nebegaus.
  • Įpėdinis negali įvykdyti Paveldėjimo teismo reikalavimų arba pateikti reikiamų dokumentų. Paveldėjimo Teismas tokiu atveju priima sprendimą palikimą deponuoti valstybės ižde.
  • Palikimo administratorius blogai apskaičiuoja valstybei privalomus mokėti mokesčius nuo palikimo ir sumoka perdaug mokesčių. Įpėdiniai tokiu būdu yra nuskriaudžiami.

  Tai tik keli pavyzdžiai dėl kurių buvo kreiptąsi į mūsų kontorą teisinės pagalbos, parodantys, kad buvo kreiptąsi per vėlai, kai įpėdiniams jau buvo nebeįmanoma padėti. Ypač svarbu turėti savo advokatą kiek galima anksčiau, kol nėra praleisti teismo nustatyti terminai ir kol neįvyko piktnaudžiavimas.

  Susisiekite

 • Renkantis advokatą, reikia atsižvelgti į jo turimas žinias tarptautinės privatinės teisės srityje, patirtį, tvarkant paveldėjimo iš užsienio bylas bei kiek patyrę tose pat srityse yra užsienio specialistai, su kuriais bendradarbiaujame. Įpėdinių interesų atstovavimas ir teisinė gynyba užsienio valstybėse yra labai reta specializacija ir tik nedaugelis advokatų (kontorų) turi reikiamų žinių ir patirties.

  Susisiekite

 • Čia pateikiame keletą mūsų kontoros advokatų teikiamų paslaugų ir pagalbos potencialiam turto paveldėtojui pavyzdžių:

  • Mes dirbame ir samdome tik aukščiausios kvalifikacijos, patyrusius ir patikimus advokatus palikimo atsiradimo valstybėje. Mūsų kontora yra sudariusi ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su tokiais advokatais. Skirtingai nuo paslaugių draugų ar giminaičių, vietiniai advokatai turi atitinkamas veiklos licenzijas ir yra apsidraudę savo valstybėse, todėl nėra jokios rizikos netekti palikimo.
  • Tiek vietiniai advokatai, tiek ir mūsų kontora kruopščiai seka visą paveldėjimo proceso eigą, siekiant užtikrinti, kad paveldimas turtas būtų tinkamai sutvarkytas, nekilnojamas turtas parduotas už realią kainą ir pan., kad visos išmokos iš paveldimo turto būtų pagrįstos, honorarai už administravimą – pamatuoti. Jeigu pastebimi neteisėti ar nepagrįsti veiksmai, jie gali būti nustatyta tvarka apskųsti. Tokiu būdu sutaupytos įpėdinio lėšos dažnai viršija honorarą, kuris sumokamas advokatui už įpėdinio interesų gynimą.
  • Jei testamentą reikia ginčyti ar reikia pradėti papildomas teismines procedūras, tai daroma sutinkamai su kliento nurodymais ir atsižvelgiant į vietinius įstatymus, bei vadovaujantis ekonominiu praktiškumu.

  Susisiekite