Foresta

Veiklos sritys

Paveldėjimas ir genealoginė paieška

Paveldėjimo skyriaus darbuotojai padės Jums išspręsti visus paveldėjimo klausimus, iškilusius tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Mūsų pranašumas – kvalifikuoti, patyrę teisininkai ir giminės medžio sudarytojai – genealogistai, perėmę patirtį iš Injurkolegijos – teisininkų asociacijos – kuri Lietuvoje veikė nuo 1962 m. ir specializavosi tarptautinės privatinės teisės srityje, išrūpinant palikimus iš užsienio.

Mūsų specialistus aukštai vertina Lietuvos teisinė visuomenė, užsienio teisininkai bei valdžios institucijos. Mūsų specialistai bei partneriai atlieka įpėdinių paiešką ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje. Mūsų partneriai, su kuriais atstovaujame ir giname klientų interesus užsienio valstybių paveldėjimo teismuose, yra įvairių valstybių (JAV, Kanados, Australijos, Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos ir kt.) advokatai, turintys ilgametę darbo patirtį šioje srityje.

Dažniausiai užduodami klausimai

Įmonių ir komercinė teisė

Konsultavimas įmonių ir komercinės teisės klausimais sudaro didžiąją dalį kontoros teikiamų paslaugų. Įmonių teisės praktika apima visapusiškas teisines paslaugas visų rūšių įmonėms, įskaitant konsultavimą įvairių verslo formų teisinio reguliavimo, verslo pradžios ir licencijavimo, įmonių valdymo ir pertvarkymo klausimais, taip pat įmonių dokumentų rengimą, atstovavimą visuotiniuose susirinkimuose ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Mūsų komercinės teisės praktika apima visapusiškas paslaugas komercinės teisės klausimais visoms verslo formoms, įskaitant distribucijos, komercinio atstovavimo, franšizės ir kitų komercinių sutarčių rengimą.

Bankų ir finansų teisė

Kontoros teisininkai dalyvavo eilės Lietuvos bankų ir kitų finansų institucijų įsigijimuose ir yra sukaupę žymios patirties minėtoje srityje. Kontora veikia plataus spektro vietiniuose ir tarptautiniuose sandoriuose, tokiuose kaip skolinimasis, subordinuotos paskolos, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis pagrįstas finansavimas ir kitų rūšių finansiniai sandoriai. Praktika apima paskolų davėjų ir gavėjų konsultavimą sandorių struktūros klausimais, teisinių išvadų rengimą, visų sandorių dokumentų rengimą ir su tuo susijusias derybas bei paslaugų, reikalingų po sandorių užbaigimo, teikimą.

Vertybiniai popieriai

Mes konsultuojame visais teisiniais klausimais, susijusiais su vertybiniais popieriais, įskaitant vertybinių popierių rinkos bendrą teisinį reguliavimą, vertybinių popierių išleidimą ir registravimą, pirminę ir antrinę vertybinių popierių apyvartą, viešą ir neviešą vertybinių popierių platinimą, savanoriškus ir privalomus oficialius pasiūlymus, privalomą akcijų pardavimą ir pirkimą, pranešimus apie akcijų paketų įsigijimą ar netekimą, periodinį informacijos skelbimą ir esminių įvykių atskleidimą.

Įmonių susijungimai ir įsigijimai

Teisinės paslaugos įmonių susijungimų ir įsigijimų srityje sudaro žymią kontoros praktikos dalį. Mūsų patirtis įmonių susijungimuose bei įsigijimuose apima tokias sritis kaip akcijų, verslo, turto bei kitų verslo objektų pirkimą, darbuotojų perkėlimą ir teisių bei pareigų perleidimą, visų sandorio dokumentų rengimą bei konsultavimą įmonių veiklos integravimo po sandorio užbaigimo klausimais. Įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje Foresta gali pasiūlyti paslaugas pirkėjams, pardavėjams bei finansuotojams. Mūsų teisininkai yra sukaupę žymios patirties atliekant įvairių tipų įmonių teisinį patikrinimą. Įprastinės kontoros paslaugos, susijusios su įsigijimais ir susijungimais, apima konsultavimą ir atstovavimą teikiant pranešimus apie koncentraciją atitinkamoms konkurencijos institucijoms siekiant gauti leidimą įgyvendinti sandorį, taip pat gaunant sandorio užbaigimui reikalingus kitų valstybinės priežiūros institucijų leidimus. Kontora taip pat atstovauja pardavėjus turto perleidimo sandoriuose.

Konkurencijos teisė

Mūsų kontoros patirtis konkurencijos teisės srityje yra žinoma ir pripažinta. Mūsų teisininkai peržiūri kiekvieną sandorį, dėl kurio mes konsultuojame savo klientus, atitikimo konkurencijos įstatymams aspektu. Mes konsultuojame sutarčių, suderintų veiksmų ir sprendimų, kuriuos draudžia konkurencijos įstatymai bei išimčių iš tokių draudimų, įmonių, užimančių dominuojančią padėtį rinkoje, veiksmų teisėtumo, veiksmų, kurie gali būti laikomi nesąžininga konkurencija, sutarčių, kurios laikomos koncentracija, apie kurią privaloma pranešti konkurencijos institucijoms ir gauti leidimą, ir kitais konkurencijos teisės klausimais. Mūsų konkurencijos teisės specialistai padeda bei konsultuoja rengiant distribucijos, franšizės, komercinio atstovavimo, tiekimo, technologijų perdavimo ir kitas sutartis, kurios numato su konkurencija susijusias sąlygas bei konsultuoja atskiroms verslo sritims būdingais konkurencijos klausimais. Mes atstovaujame mūsų klientus santykiuose su konkurencijos institucijomis bei teismuose.

Bankrotas ir restruktūrizavimas

Mes teikiame paslaugas bankams, kreditoriams, akcininkams, investuotojams, skolininkams, pirkėjams ir pačioms nemokioms ar bankrutuojančioms bendrovėms visais ginčijamais bankroto klausimais, įskaitant skolų mokėjimo išdėstymą, skolų ir nuosavybės restruktūrizavimą, susitarimus su kreditoriais, turto paiešką ir skolų išieškojimą, bankroto procedūrų reguliavimą, bankroto planavimą, inicijavimą ir vykdymo procedūras.

Intelektinės nuosavybės teisė

Foresta teikia plataus spektro paslaugas, susijusias su įvairių intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimu bei gynimu. Mes patariame dėl galimų tam tikros intelektinės nuosavybės apsaugos formų, padedame užtikrinant intelektinės nuosavybės teisių registraciją bei teikiame teisines paslaugas dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo ir gynimo. Mūsų praktika apima įvairias autorių teisių sritis (knygos ir kiti spaudiniai, muzikos kūriniai, kompiuterių programos, brėžiniai, piešiniai, skulptūra bei kiti literatūros, mokslo ir meno kūriniai, įskaitant išvestinius kūrinius), neturtines teises, gretutines teises (atlikėjų, fonogramos gamintojų, transliuotojų, audiovizualinių filmų gamintojų teisės) ir duomenų bazes. Taip pat mes esame pasirengę teikti paslaugas industrinės nuosavybės srityje: patentai, prekių ženklai, pramoninis dizainas, juridinių asmenų pavadinimai, komercinės paslaptys ir kita intelektinė nuosavybė.

Mes teikiame paslaugas rengiant licencines, teisių perdavimo ir kitas sutartis, kitus su intelektine nuosavybe susijusius dokumentus, atstovaujame santykiuose su atitinkamomis valstybės institucijomis, atstovaujame teisiniuose ginčuose bei teikiame kitas teisines paslaugas šioje srityje.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų teisė

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų teisės srityje Foresta konsultuoja ir atstovauja vietines ir užsienio įmones, įskaitant telekomunikacijų operatorius, programinės ir techninės įrangos gamintojus, interneto paslaugų teikėjus, informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų ir įrangos pirkėjus ir kitus asmenis, veikiančius šioje srityje. Mūsų paslaugos apima standartinių informacinių technologijų sutarčių, informacinių technologijų įrangos nuomos ir techninės priežiūros sutarčių rengimą, konsultacijas kompiuterinės technikos ir programinės įrangos gamybos, licencijavimo bei platinimo, asmens duomenų apsaugos informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje, konsultacijas, susijusias su internetu, įskaitant el. komerciją, interneto domenų vardų apsaugą ir kt. Foresta atstovauja savo klientus šią veiklą reguliuojančiose institucijose bei ginčuose su kitais subjektais, veikiančiais informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje.

Draudimas

Mes siūlome įvairias teisines paslaugas draudimo sektoriuje, įskaitant perdraudimą. Forestos teisininkai gerai žino ir turi didelę praktiką patariant bendrovių veiklos, teisinio reguliavimo, ginčų sprendimo, nemokumo klausimais šioje verslo srityje. Mes gerai išmanome šią sritį ir jos praktiką bei siūlome savo žinias ir paslaugas tiek draudimo įmonėms, tiek bendrovėms bei fiziniams asmenims, perkantiems draudimo paslaugas. Mes konsultuojame draudimo apsaugos galiojimo ir draudimo sutarčių sudarymo, draudimo veiklos reguliavimo, draudimo verslo paslaugų pirkimo klausimais, o taip pat atstovaujame santykiuose su reguliuojančiomis institucijomis, įskaitant leidimų draudimo veiklai gavimą.

Nekilnojamasis turtas ir statyba

Mūsų teisininkai turi patirties ir gali pasiūlyti savo žinias ir pagalbą visais su nekilnojamuoju turtu susijusiais klausimais nekilnojamojo turto vystymo įmonėms, savininkams ir investuotojams. Mūsų teikiamos paslaugos apima nekilnojamojo turto verslo steigimą bei struktūrizavimą, dalyvavimą derybose bei įvairaus pobūdžio sandorių dėl nekilnojamojo turto rengimą. Mes taip pat teikiame konsultacijas visais klausimais, susijusiais su žemės, administracinių pastatų (patalpų), gyvenamųjų namų, butų ir kitokio nekilnojamojo turto įgijimu, nuoma, subnuoma, naudojimu, padalijimu ir perleidimu. Mes atstovaujame klientus kompetentingose valstybės institucijose gaunant reikiamus objektų statybos ar rekonstrukcijos leidimus, registruojant nekilnojamojo turto objektus ar sandorius atitinkamuose valstybės registruose, atstovaujame teritorijų planavimo procedūrose.

Ginčų sprendimas

Mes teikiame plataus spektro teisines paslaugas, susijusias su ikiteisminiu ginčų sprendimu, ir suprantame bylinėjimosi poveikį kliento galimybėms pasiekti jo užsibrėžtų verslo tikslų. Taip pat mūsų teisininkai atstovauja bendroves ir fizinius asmenis teismo ir arbitražo procesuose, kylančiuose iš tokių teisinių santykių kaip statybos, draudimo, privatizacijos, darbo santykiai, skolų išieškojimas, intelektinė nuosavybė ir kitų. Mes turime galimybių ir patirties imtis sudėtingų bylų, reikalaujančių didelių žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų.

Mūsų klientai siekia efektyvių ir greitų jų teisinių ginčų sprendimo būdų ir mes žinome kaip svarbu klientams pasiūlyti bylinėjimosi teismuose alternatyvų. Mes turime didelės patirties nustatant ar alternatyvaus ginčo sprendimo forma atitinka kliento interesus ir geriau tenkina kliento poreikius nei tradicinis bylinėjimasis teismuose. Mes turime alternatyvaus ginčų sprendimo patirties ir žinių bei konsultuojame savo klientus dėl teisinių pasekmių, susijusių su atitinkamos alternatyvaus ginčų sprendimo galimybės pasirinkimu.

Darbo teisė

Mes nuolat teikiame savo klientams paslaugas įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant konsultavimą dėl įdarbinimo, darbo sąlygų, perkėlimo į aukštesnes pareigas, darbuotojų skatinimo schemų ir akcijų opciono planų, darbo drausmės, darbo sutarčių pasibaigimo, darbuotojų materialinės ir drausminės atsakomybės, saugos ir sveikatos darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, viršvalandžių, dėl įmonių susijungimų kylančių darbo klausimų derinimo, darbuotojų perkėlimo, grupės darbuotojų atleidimo iš darbo, kolektyvinių sutarčių sudarymo, nekonkuravimo, konfidencialumo ir kitų apribojančių įsipareigojimų įgyvendinimo, migracijos (leidimai gyventi ir dirbti) ir kitais klausimais.

Transporto teisė

Foresta siūlo teisines paslaugas visų rūšių vežėjams logistikos paslaugų teikėjams, frachtuotojams, krovinių ekspeditoriams ir agentams transporto veiklos teisinio reguliavimo, transporto priemonių registravimo, su vežimais susijusio bylinėjimosi, įskaitant ginčus dėl krovinių praradimo ar žalos jiems padarymo, krovinių ir keleivių vežimo sutarčių rengimo bei derinimo, ir kitais su transportu susijusiais teisiniais klausimais.

Aplinkos apsaugos teisė

Mes konsultuojame atsakomybės ir atitikimo aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams klausimais, su gamtos išteklių naudojimu, žemės, oro, vandens teršimu ir jo prevencija, atliekų transportavimu, apdorojimu, saugojimu ir sunaikinimu, kompensavimu už aplinkai padarytą žalą susijusiais klausimais, patariame, atstovaujame derybose su valstybės institucijomis, teikiame pagalbą klientams gaunant reikiamus leidimus ir atstovaujame teisme bei administracinėse procedūrose.

Mokesčių teisė

Foresta teikia teisinę pagalbą fiziniams asmenims pildant turto ir pajamų deklaracijas, taip pat konsultacijas mokestiniais klausimais, kylančiais iš darbo ir sutartinių santykių, bei emigrantų mokesčių klausimais. Mūsų pagalba juridiniams asmenims prasideda nuo patarimo pasirinkti tinkamą verslo organizavimo formą ir atstovavimą klientui registruojantis mokesčių mokėtoju Lietuvoje. Kilus mokestiniam ginčui, mūsų teisininkai gali atstovauti atitinkamose mokestinėse institucijose ir teismuose. Mes teikiame bendro pobūdžio ir individualias konsultacijas kitais mokestiniais klausimais bei visapusišką pagalbą, prireikus bendradarbiaudami su mūsų partneriais mokesčių konsultantais.